Anasayfa / Burs Duyuruları / BURS YÖNETMELİĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

KARAMANLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ – ANKARA

(ANKARAMANDER) BURS YÖNETMELİĞİ

 A) GENEL HÜKÜMLER

Madde 1) Kapsam: Bu yönetmelik “ANKARAMANDER Bursları” ile ilgili hükümleri kapsar.

Madde 2) Amaç: Derneğimizin öncelikli amacı, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilerin, yüksek öğrenimlerini yapabilmelerine katkı sağlamak üzere maddi yardımlar yapmaktır.

Bu amaçla Dernek genel bütçesi dışında oluşturulan “Burs Fonu”, yıllık taahhütte bulunan üye, hemşehri ve özel kuruluşların bağışları ve burslu öğrencilerin iş hayatına başlamalarını müteakip yapacakları geri ödemeler ile oluşturulmaktadır.

Her öğrenim dönemi başında alınan taahhütler yenilenecek ve o dönem için bu fonun tahmini bütçesi belirlenecektir. Bu fon kaynağı sadece burs ödemeleri ve AKÖB (Ankara Karamanlı Öğrenciler Birliği) etkinliklerinde kullanılacaktır.

Madde 3) Görev: Derneğimiz, bu amacı gerçekleştirmek için Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri uyarınca Ankara’da bir yüksek öğrenim kurumunda okumaya hak kazanan Karaman nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar verir.

Verilen burslar karşılıklı olup, burstan yararlanan öğrenciden yükümlülük belgesi alınır.

B) ADAYLIK KOŞULLARI

Madde 4) Maddi imkanının yetersiz olduğunu kabul ve beyan eden, Ankara ili sınırları içerisinde bir yüksek okul veya fakülteye (Lisans) devam eden Karaman nüfusuna kayıtlı öğrenci derneğimizden burs almaya aday olabilir. “Öğrenci Tanıtma Formu” ve “Yükümlülük Belgesi” ile birlikte aşağıda belirtilen ek belgeleri o dönem için duyurulan tarihlerde yönetim kuruluna teslim eden öğrenci burs başvurusunu gerçekleştirmiş olur.

– 2 adet vesikalık fotoğraf

– Okul Kayıt Belgesi (Öğrenci Belgesi)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

– ÖSYM Sonuç Belgesi

– Anne ve Baba Maaş Bordrosu (Serbest çalışan anne ve baba ortalama aylık kazancını bir dilekçe ile imzalayıp belge olarak sunacaklardır).

– Aile fertlerinden baba, anne ve öğrencinin kendisi üzerinde olan gayrimenkulleri belirten Tapu kayıtları (Tapu İl Müdürlüğü Resmi Evrak veya e devletten güncel çıktı olarak alınabilir.)

– Ara sınıflar için not belgesi (Transkript)

Madde 5) Adaylığın değerlendirmeye alınabilmesi için, yönetim kurulunca o dönem için açıklanan tarihler arasında, istenen belgelerin eksiksiz olarak şahsen teslim edilmesi şarttır.

Madde 6) ANKARAMANDER bursları yüksek öğrenim kademesindeki hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Burs dağıtımında Ankara’ya yeni gelmiş hazırlık veya birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanınır. Bütçe imkânlarının yeterli olması durumunda, yönetim kurulu tarafından belirlenecek ara sınıf öğrencileri değerlendirmeye alınır.

Madde 7) Bursların ikinci dönem devam edebilmesi için öğrencinin başarısını not belgesi (transkript) ile belgelemesi şarttır. Bir öğrencinin başarılı olması, sorumlu olduğu bütün derslerden (en az 2,5 not ortalaması), koşullu da olsa geçer not almasıdır.

C) DEĞERLENDİRME

Madde 8) Belgelerini tamamlayan adaylar, aşağıda maddeler halinde sıralanan “Bursiyer Değerlendirme Kriterleri” göz önünde bulundurularak sıralamaya konulur. Bursiyerler, değerlendirme sonucunda o dönem için yönetim kurulu kararınca belirlenen sayıda öğrenciye en yüksek puanı alan öğrenciden başlamak üzere saptanır.

Bursiyer Değerlendirme Kriterleri:

– Aile Gelir durumu

– Aile Gayrimenkul ve Menkul Kıymet durumu

– ÖSYM Puanı

– Okuyan kardeş sayısı

– Başarı durumu

Madde 9) İstenen belgelerin eksik teslim eden ve yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin başvurusu geçerli sayılmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

Burs verilmeye başlandıktan sonra tespit edilen yanlış ve eksik bilgi ve belgelerin olması durumunda, burs derhal kesilir ve o tarihe kadar yapılan ödemeler bu yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca geri alınır.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini istemekle yükümlüdür.

Madde 10) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ek belge isteme hakkına sahiptir.

D) BURS TAHSİSİ

Madde 11) Burs, genel ilke olarak Ekim-Mayıs aylarında sekiz ay süre ile verilir. Her öğrenim dönemi başlangıcı olan Ekim ayı içerisinde Bursiyerler her dönem için yeniden belirlenir. Bir dönem burs alan öğrencinin, devam eden yılda bursunun devamına bu yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 12) Bursiyerlerin aylık bursları, Ekim ayından itibaren her ayın 15-20’si arasında dernek merkezinde imza karşılığı elden teslim edilir.

E) BURSİYER SORUMLULUKLARI

Madde 13) Bursiyer, Dernek veya AKÖB (Ankara Karamanlı Öğrenci Birliği) tarafından düzenlenecek toplantı ve diğer etkinliklere katılmayı görev bilir.

Madde 14) Bursiyer öğrencilerimiz, kendisini ANKARAMANDER Ailesinin bir ferdi gibi sayar ve hem öğrencilik yıllarında hem de mezun olduktan sonra, derneğin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerine destek vermeyi görev bilir.

Burs faaliyetinin sürekli olabilmesi için, öğrenim dönemi içerisinde kendisine yapılan burs ödemeleri tutarını, iş hayata atıldıktan en geç altı ay sonra geri ödemeye başlayacağını ve böylelikle kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için katkıda bulunacağını imzalayacağı “Yükümlülük Belgesi” ile taahhüt eder.

Madde 15) Bursiyerler, Dernek ile ilişkilerinin sürekli olabilmesi için, öğrenim sırasında ve mezun olduktan sonra değişecek adres ve telefon bilgilerini dernek yönetim kuruluna bildirme sorumluluğunu taşırlar.

 Madde 16) Geri ödemenin aylık tutarları, ödemeye başlayacağı tarihte Derneğin bir öğrenciye sağladığı o günkü aylık burs değeri üzerinden olacaktır. Bursiyer, kendisine öğrencilik yıllarında sağlanan ödeme dönemi süresi kadar bursu geri ödediği anda yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Geri ödeme süresi, bursiyerin arzusu doğrultusunda kısaltılabilecek; ancak ödeme tutarları, geri ödemenin olduğu dönemde Derneğin bir öğrenciye sağladığı aylık burs tutarının altında olamayacaktır.

E) GEÇİÇİ HÜKÜMLER

Madde 17) Her öğrenim döneminde öğrencilere verilecek aylık burs tutarı ve burs verilecek öğrenci sayısı, o dönem Ekim ayında burs fonu bütçesinin durumuna göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 18) Kredi Yurtlar Kurumu, Başbakanlık Bursu ve diğer resmi veya özel kurumların burs ve kredilerini alan öğrencilerin, Derneğimize burs başvurusunda bulunmalarında herhangi bir engel yoktur.

Diğer kurum ve kuruluşlardan burs alınıyorsa miktar ve alınan yerin adı burs başvuru formunda bildirilmek zorundadır.

     Madde 19) Özel Burs Kapsamı: Arzu eden üye ve hemşehrilerimiz, kendi belirleyecekleri öğrencilere dernek aracılığı ile burs temini taleplerini bir dilekçe ile yönetim kuruluna bildirebilirler. Bağışta bulunan kişinin isteği doğrultusunda verilecek burs, “Özel Burs” kapsamı altında dernek sorumluluğunda öğrenciye ulaştırılacak ve geri ödeme yine bu yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca olacaktır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.